ceneo - 3 miejsce
Pokaż wyszukiwarkę

Polityka prywatności

Załącznik nr 2 do Regulaminu Sklepu Internetowego

POLITYKA PRYWATNOŚCI Portalu www.miwan.pl

I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Niniejsza Polityka Prywatności, zwana dalej Polityką, określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników.
2.    Polityka jest integralną częścią Regulaminu. Wraz z zaakceptowaniem Regulaminu Użytkownik powinien dokładnie zapoznać się z Polityką. Akceptacja Regulaminu oznacza akceptację niniejszej Polityki. Użytkownik nie powinien akceptować Regulaminu i korzystać z Usługi jeśli nie akceptuje jakiegokolwiek postanowienia Polityki.
3.    Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Mikołaj Iwaniuk, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MIWAN Mikołaj Iwaniuk wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, posiadającym numer REGON: 050381687 oraz numer NIP: 9660637412, z siedzibą w Białymstoku przy ul. Antoniuk Fabryczny 47B, 15-742 Białystok; adres e-mail: sklep@miwan.pl (dalej jako „Administrator” lub „MIWAN”).
4.    Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym m.in. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (DZ. U. 2018 poz. 1000 z 24.05.2018 r.). Dane Użytkowników przetwarzane są legalnie, adekwatnie w stosunku do celów przetwarzania, przez niezbędny do tego czas, przy wykorzystaniu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, dla zapewnienia stopnia bezpieczeństwa odpowiadającego ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie i ochrona danych osobowych Użytkowników były dokonywane w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych ze strony osób nieuprawnionych, jak też przed nieuprawnionym wykorzystaniem ww. danych.

II.    KLAUZULE INFORMACYJNE

1.    Politykę Prywatności stosuje się do danych osobowych przetwarzanych na Portalu w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Portalu, w szczególności:
a)    w celu składania i realizacji Zamówienia i Umów Sprzedaży;
b)     w celu zawarcia i realizacji umowy kredytu E-Raty;
2.    Administrator gromadzi dwa rodzaje informacji:
a)    dane osobowe podawane dobrowolnie przez Użytkownika za pomocą poczty email, poprzez formularz zamówienia, formularz zapisu na newsletter, za pomocą telefonu - wyłącznie wówczas, gdy Użytkownik chce takie dane przekazać np. w celu otrzymania oferty, zapisu na newsletter lub złożenia zamówienia. Za pomocą tych środków przekazywane są dane jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres zamieszkania, adres dostawy, dane niezbędne do realizacji płatności za zamówienie czy wystawienia faktury.
b)    dane uzyskiwane automatycznie podczas korzystania z Usługi (Cookies); przetwarzanie danych zbieranych automatycznie reguluje Polityka Cookies.
3.    Dane Użytkowników Portalu podane przez nich dobrowolnie przetwarzane są w jednym lub kilku poniższych celach:
a)    udzielania odpowiedzi na zapytania Użytkowników przesłane za pośrednictwem kanałów wskazanych w pkt II. 2a) –podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. d RODO w związku z przetwarzaniem niezbędnym do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą oraz  art. 6 ust. 1 lit b RODO w zakresie korzystania z formularza na potrzeby realizacji Umowy sprzedaży;  podanie danych w tym przypadku jest wymogiem umownym, a ich niepodanie skutkować będzie niemożnością kontaktu ze strony Administratora i brakiem jego odpowiedzi;
a)    zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży produktów oferowanych przez MIWAN na Portalu - podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, przekazanie danych jest bowiem  niezbędne  do wykonania umowy, której strona jest Użytkownik; podanie danych w tym przypadku jest wymogiem ustawowym, jest dobrowolne i jest warunkiem zawarcia umowy, a odmowa podania danych skutkować będzie niezawarciem umowy,
b)    spełnienia obowiązków fiskalnych i rachunkowych w związku z zawieranymi Umowami sprzedaży, rozpatrzenia reklamacji, windykacji -  podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO z uwagi na niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; podanie danych w tym przypadku jest dobrowolne, jest wymogiem ustawowym i warunkiem zawarcia umowy; odmowa podania danych skutkować będzie niezawarciem umowy,
c)    wykonania bezpłatnej usługi newslettera – na podstawie dobrowolnie wyrażonej w tym celu oddzielnej zgody Użytkownika – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO; podanie danych w tym przypadku jest wymogiem ustawowym, jest dobrowolne, a odmowa podania danych skutkować będzie niemożnością otrzymania newslettera,
d)    marketingu produktów lub usług własnych  MIWAN  - podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; podanie danych w tym przypadku jest wymogiem ustawowym, jest dobrowolne, a odmowa podania danych skutkować będzie odmową wysłania informacji handlowych;
e)    marketingu usług podmiotów współpracujących z MIWAN - na podstawie dobrowolnie wyrażonej w tym celu oddzielnej zgody Użytkownika – podstawą prawną jest  art. 6 ust. 1 lit. a RODO; podanie danych w tym przypadku jest wymogiem ustawowym, jest dobrowolne, a odmowa podania danych skutkować będzie odmową wysłania informacji handlowych;
4.    Odbiorcami danych osobowych Użytkowników będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów lub na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych, zapewniające odpowiednie środki techniczne i organizacyjne dla zabezpieczenia przetwarzanych danych. W szczególności odbiorcami danych:
a)    podanych podczas składania zamówienia są: dostawcy systemów informatycznych, podmioty świadczące na rzecz MIWAN usługi kurierskie, firma księgowa, ubezpieczyciel przesyłek;
b)    podanych w ramach procedury zwrotu towaru i rozpoznawania reklamacji są: dostawcy systemów informatycznych, bank, podmioty świadczące na rzecz MIWAN usługi kurierskie, producenci Produktów
c)    podanych w celu zapisu na newsleter są: podmiot świadczący na rzecz MIWAN usługi z zakresu e-mail marketingu,
d)    podanych w związku z korzystaniem z udostępnionych kanałów kontaktu, wysyłką informacji w  ramach marketingu są: dostawcy systemów informatycznych, dostawca poczty elektronicznej

5.    Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
6.    Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa. Do szczególnych kategorii danych należą: dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne jednoznacznie zidentyfikowanej osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.
7.    Dane osobowe Użytkowników  będą przetwarzane przez MIWAN przez okres niezbędny dla realizacji celów, o których mowa w pkt. II. 3 tj. :
a)    do czasu odwołania zgody Użytkownika na przetwarzania danych, z którym nie zawarto umowy sprzedaży – dotyczy przetwarzania w związku z kierowaniem zapytań w formie emaliowej, za pośrednictwem formularza internetowego czy telefonicznej,
b)    przez okres przedawnienia zobowiązania, nie krócej niż 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy – dotyczy danych pozyskanych w związku z zawarciem Umowy sprzedaży z Użytkownikiem
c)    do czasu cofnięcia zgody, żądania usunięcia danych - dotyczy newslettera i marketingu produktów i usług podmiotów współpracujących z MIWAN.
8.    Użytkownik Portalu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także prawo do przenoszenia danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
9.    Realizacja praw, o których mowa w pkt II. 9 odbywa się za pośrednictwem emaila na kontakt: sklep@miwan.pl lub pisemnie na adres siedziby MIWAN.
10.    Jeżeli przetwarzanie danych Użytkownika odbywa się na podstawie wyrażonej przez niego zgody, Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11.    Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12.    Dane udostępnione przez Użytkowników nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany przy podejmowaniu decyzji, w tym nie są profilowane.


III.  POLITYKA COOKIES
1.    Administrator informuje, że podczas korzystania z Portalu dane dotyczące Użytkownika zbierane są również automatycznie (pliki Cookies). Administrator wykorzystuje mechanizm plików „cookies”, w czasie gdy Użytkownik korzysta Portalu.
2.    Pliki „cookies”, które mogą zostać użyte na stronach internetowych Portalu są kojarzone wyłącznie z przeglądarką danego komputera (Użytkownik jest anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska Użytkownika. Są to informacje zapisywane przez serwer Administratora na komputerze Użytkownika, które serwer Administratora może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z komputera Użytkownika.
3.    Pliki „cookies” dostarczają danych statystycznych o ruchu Użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron Portalu. Administrator może także umieszczać pliki „cookies” w celu monitorowania ruchu Użytkowników w Portalu, a także pomiędzy Portalem a współpracującymi z Administratorem innymi serwisami internetowymi.
4.    Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików „cookies” w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików „cookie” na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej.
5.    Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego.
6.    Wyłączenie opcji akceptowania plików „cookies” przez Użytkownika w swojej przeglądarce (zablokowanie, monitowanie), może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych Usług świadczonych przez Administratora.

IV.    PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ OSOBY TRZECIE.

1.    Administrator przy zawieraniu i wykonywaniu Umów Sprzedaży wykorzystuje usługi stron trzecich, takich jak m. in. transferuj.pl do realizacji procesu zapłaty za Produkty zakupione na stronie Portalu i w tym celu przekazuje dane osobowe Użytkownika firmie obsługującej systemy płatności elektronicznej.
2.    Ponadto, na żądanie organów państwa (takich jak sąd, Policja, prokuratura) Administrator udostępnia dane osobowe Użytkownika, jeśli organy te są uprawnione do zażądania tych danych na podstawie odrębnych przepisów.
3.    Portal może zawierać odnośniki reklamowe przenoszące Użytkowników do innych witryn internetowych. Jeśli Użytkownik kliknie w odnośnik i opuści Portal, wówczas Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość i bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika podczas korzystania z tej strony. Strony te mogą przestrzegać odrębnej polityki ochrony danych osobowych.

V.    ZABEZPIECZENIA DANYCH OSOBOWYCH STOSOWANE PRZEZ ADMINISTRATORA

1.    Wszelkie dane osobowe pobierane od Użytkowników przesyłane są do systemu za pomocą bezpiecznego protokołu SSL szyfrowanego kluczem 128-bitowym.
2.    Wszystkie informacje o Użytkownikach przechowywane na serwerze Administratora lub podmiotów, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy i są zabezpieczone przed dostępem niepowołanych osób. Jedynymi osobami uprawnionymi do dostępu do tych danych i ich przetwarzania są pracownicy lub współpracownicy odpowiednio przeszkoleni przez Administratora lub podmiotu, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie odrębnych umów.

VI.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1.    Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności.
2.    W celu wyjaśnienia wątpliwości lub chęci uzyskania dalszych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych Użytkownik może skontaktować się z Administratorem. Formy kontaktu z Administratorem na adres e-mail: sklep@miwan.pl, numer telefonu: 536 040 360.
3.    Polityka wchodzi w życie z dniem 6.07.2018r.