ceneo - 3 miejsce
Pokaż wyszukiwarkę

Regulamin sklepu internetowego

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

1.   DEFINICJE

1.1    „MIWAN” oznacza Mikołaja Iwaniuka, przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MIWAN Mikołaj Iwaniuk wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  RP, posiadającym numer REGON: 050381687 oraz numer NIP: 9660637412, z siedzibą w Białymstoku przy ul. Antoniuk Fabryczny 47B, 15-742 Białystok; adres e-mail: sklep@miwan.pl, posiadającym rachunek bankowy o numerze: 87150010831210800189730000.

1.2     „Kupujący” oznacza osobę fizyczną, która ukończyła 18 rok życia, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, zawierającą Umowę Sprzedaży która oświadczyła, że znany jest jej Regulamin korzystania z Portalu i akceptuje go a ponadto, której dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000).

1.3    „Użytkownik” oznacza Kupującego oraz każdą osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która rozpoczęła korzystanie z Portalu.

1.4    „Usługa” oznacza usługę świadczoną przez MIWAN drogą elektroniczną Użytkownikom za pomocą Portalu, polegającą m. in. na:

a) umożliwieniu korzystania z Portalu i dostępu do jego treści na warunkach określonych w Regulaminie;

b) umożliwieniu zawierania Umów Sprzedaży na zasadach określonych w Regulaminie;

c) c)    umożliwieniu przeglądania i odtwarzania treści zawartych na Portalu warunkach określonych w Regulaminie;

1.5    „Portal” oznacza stronę internetową dostępną pod adresem www.miwan.pl, wraz z systemem informatycznym Portalu, włącznie z jego  funkcjami i narzędziami służącymi do zawierania Umów Sprzedaży oraz interfejsem Portalu.

1.6    „Produkt” oznacza produkty oferowane przez MIWAN do sprzedaży na Portalu na zasadach określonych w Regulaminie. 

1.7    „Materiały” oznaczają wszelkie treści zamieszczane przez MIWAN na Portalu, w tym zdjęcia, znaki towarowe, opisy i informacje o Produktach.

1.8    „Umowa Sprzedaży” oznacza odpłatną umowę sprzedaży Produktów, zawieraną z wykorzystaniem Usługi, o treści i na zasadach określonych Regulaminem.

1.9    „Regulamin” oznacza niniejszy regulamin;

1.10     „Zamówienie” oznacza oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zakupu  Produktów składane przez Użytkownika za pomocą Portalu.

1.11    „E-Raty” oznacza umowę zawieraną miedzy Santander Bank Polska S.A. a Użytkownikiem ubiegającym się o kredyt w celu finansowania zakupu Produktów w sklepie internetowym MIWAN. 

1.12 „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE

1.13     „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną” oznacza ustawę z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j. z dnia 2017.06.24).

1.14    „Prawo autorskie” oznacza ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880 t.j. z dnia 2017.05.05).

1.15    „Ustawa o prawach konsumenta” oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2017.683 t.j. z dnia 2017.03.30).

1.16    „Ustawa o ochronie danych osobowych” oznacza ustawę o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24).

1.17    „Kodeks cywilny” oznacza ustawę kodeks cywilny (Dz.U.2018.1025 t.j. z dnia 2018.05.29).

1.18     „Polityka Prywatności” oznacza Załącznik nr 1 do Regulaminu, stanowiący integralną jego część.


2.    INFORMACJE WSTĘPNE

2.1    Wszelkie odniesienia w Regulaminie do rodzaju gramatycznego obejmują wszystkie rodzaje, a odniesienia do liczby pojedynczej obejmują liczbę mnogą i odwrotnie.

2.2    MIWAN świadczy Użytkownikom Usługę, będącą usługą świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną, na zasadach określonych w Regulaminie.

2.3    Usługodawcą w rozumieniu Ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną jest MIWAN.

2.4    Użytkownik ma możliwość zapoznać się w każdej chwili z Regulaminem a także utrwalić jego treść we własnym zakresie. Regulamin umieszczony jest na Portalu i jest nieodpłatnie udostępniany Użytkownikom w formie umożliwiającej zapoznanie się z jego treścią, w tym umożliwiającej jego utrwalenie i wydrukowanie.

2.5    Regulamin określa:

a) Rodzaj, zakres i warunki świadczenia przez MIWAN Usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu;

b) Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Portalu;

c) Tryb i warunki zawierania i wykonywania Umów Sprzedaży;

d) Tryb postępowania reklamacyjnego.

2.6    Kupującymi mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. 

2.7    Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw przysługujących Kupującym będących konsumentami, przyznanych na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego i Ustawy o prawach konsumenta.

3.    WARUNKI TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z PORTALU

3.1    Do korzystania z Usługi i Portalu wymagany jest: 

a) dostęp do Internetu;

b) poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu Cookies;

c) włączona obsługa plików Cookies oraz JavaScript; 

d) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli

e) aby złożyć Zamówienie, Kupujący musi posiadać konto e-mail;

3.2    Informacje na temat MIWAN oraz dane kontaktowe znajdują się w punkcie 1.1. Regulaminu. We wszelkich sprawach związanych z obsługą techniczną i infrastrukturą Portalu, kontakt z MIWAN odbywa się przez pocztę elektroniczną na adres sklep@miwan.pl.  MIWAN odpowiada na maile w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych z zastrzeżeniem odrębności wynikających z postępowań reklamacyjnych o których mowa w pkt 7 Regulaminu.


4.    ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU

4.1    Każdy Użytkownik korzystający z Portalu, który chce skorzystać́ z Usługi, musi zaakceptować Regulamin i zobowiązać się do przestrzegania zasad w nim zawartych. Uruchomienie korzystania z Usługi i złożenie Zamówienia jest równoznaczne z pełną akceptacją i potwierdzeniem zrozumienia warunków niniejszego Regulaminu oraz z zawarciem umowy o świadczenie tych Usług bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. Przystąpienie do korzystania z Usługi jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją treści Regulaminu. 

4.2    Dane osobowe i inne informacje dostarczane przez Użytkownika przetwarzane są zgodnie z zasadami Polityki Prywatności. Użytkownik akceptując Regulamin, akceptuje również zasady przetwarzania danych osobowych opisane w Polityce Prywatności. 

4.3    Składając Zamówienie na Portalu, Użytkownik (w tym także umocowany przedstawiciel Użytkownika) oświadcza, że jest pełnoletni, posiada zdolność do czynności prawnych, zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go.

4.4    MIWAN zobowiązuje się do świadczenia usługi drogą elektroniczną w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie.

4.5    Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z Portalu. Użytkownik w każdej chwili może zakończyć korzystanie z Usługi poprzez zakończenie korzystania z Portalu. Zakończenie korzystania z Usługi pozostaje bez wpływu na zawarte Umowy Sprzedaży, które podlegają wykonaniu i obligują MIWAN i Kupującego do wykonania zobowiązań wynikających z tych umów.

4.6    Zasady korzystania z ofert promocyjnych lub innych niestandardowych warunków zawierania i wykonywania Umów Sprzedaży są określane przez odrębne warunki akcji promocyjnych i udostępniane są na Portalu w sposób, który umożliwia Użytkownikowi zapoznanie się z nimi. 

4.7    W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży z wybraną przez Kupującego opcją: E-Raty, Kupujący akceptuje, że podpisanie umowy kredytowej wiąże się z koniecznością uprzedniej weryfikacji dokumentacji kredytowej przez Santander Bank Polska S.A. W przypadku zawarcia umowy o finansowanie zakupu Produktów w oparciu o system E-Raty, Kupujący jest związany odrębnymi warunkami umowy kredytowej zawartej z jednostką finansującą, jednakże umowa to pozostaje bez wpływu na zapisy niniejszego Regulaminu.

4.8    O ile inne postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej, prawa do Materiałów udostępnianych na Portalu, w szczególności prawa autorskie, znaki towarowe MIWAN oraz producentów Produktów i innych dostępnych na Portalu elementów graficznych, programów komputerowych bądź ich poszczególnych części, jak również prawa w zakresie baz danych oraz inne prawa wyłączne podlegają ochronie i przysługują ich właścicielom, MIWAN lub podmiotom, z którymi MIWAN zawarł stosowne umowy. Każdy Użytkownik korzystający z Portalu zobowiązany jest do poszanowania tych praw.

4.9    Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) korzystania z Portalu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, m.in. poprzez użycie określonego, zgodnego i kompatybilnego z Portalem oprogramowania lub urządzeń,

b) niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie na Portalu niezamówionej informacji handlowej;

c) korzystania z Portalu zgodnie z przepisami prawa oraz Regulaminem, w tym niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,

d) korzystania z Portalu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników;

e) korzystania z treści zamieszczonych na Portalu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego i w celu zawierania i wykonania Umów Sprzedaży; wykorzystywanie w innym zakresie treści należących do MIWAN lub osób trzecich jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie uprzedniej, wyraźnej zgody MIWAN lub ich właściciela.

4.10    Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje czynności lub czynności wykonane na jego zlecenie za pośrednictwem Portalu.


5.    SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I ZAWIERANIE UMOWY SPRZEDAŻY

5.1    Sprzedaż Produktów oferowanych na Portalu prowadzona jest przez MIWAN wyłącznie na terenie Polski. 

5.2   MIWAN nie prowadzi na Portalu sprzedaży hurtowej. W razie potrzeby złożenia przez jednego Kupującego na więcej niż 16 sztuki tego samego Produktu, należy skontaktować się z MIWAN na adres: sklep@miwan.pl. Realizacja zamówienia w ilościach hurtowych nastąpi wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu przez Strony warunków takiego zamówienia. 

5.3    Aby złożyć Zamówienie i zawrzeć Umowę Sprzedaży należy postępować zgodnie z procedurą zakupów online na Portalu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o informacje wyświetlane na Portalu (tj. m. in. wybrać Produkt i jego ilość, wybrać sposób dostawy oraz sposób płatności oraz złożyć Zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam” oraz podać wszelkie dane kontaktowe niezbędne do realizacji Zamówienia). Po prawidłowym złożeniu Zamówienia Użytkownik otrzyma e-mail potwierdzający otrzymanie przez MIWAN Zamówienia („Potwierdzenie złożenia zamówienia“). Użytkownik zostanie powiadomiony e-mailem o tym, że realizacja zamówienia jest w toku („Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji“).

5.4    Umowa Sprzedaży Produktów zostaje zawarta z chwilą otrzymaniem przez Kupującego wiadomości e-mail „Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji”.

5.5    MIWAN akceptuje wyłącznie metody płatności wskazane na Portalu podczas składania Zamówienia zgodnie z procedurą zakupów online na Portalu. 

5.6    W przypadku wyboru metody płatności kartą płatniczą, karta Kupującego podlega weryfikacji i autoryzacji przez jej wystawcę. W przypadku, gdy wystawca kart płatniczej nie wyda zezwolenia na wypłatę, MIWAN nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub brak dostarczenia zamówionych Produktów i w takim wypadku odmówi zawarcia Umowy Sprzedaży z Użytkownikiem.

5.7   Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

5.8    W przypadku wybory sposobu finansowania E-Raty, wniosek kredytowy podlega weryfikacji przez jednostkę finansującą. W przypadku braku pozytywnej weryfikacji wniosku kredytowego Użytkownika przez tę jednostkę MIWAN nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub brak dostarczenia zamówionych Produktów i w takim wypadku odmówi zawarcia Umowy Sprzedaży z Użytkownikiem.

5.9    MIWAN zachowuje własność Produktów do momentu zapłaty przez Kupującego całości ceny zakupionych Produktów.

5.10    Ceny podane na Portalu zawierają podatek VAT, lecz nie uwzględniają opłaty za przesyłkę, która zostanie dodana do łącznej kwoty podczas składania Zamówienia zgodnie z procedurą zakupów online na Portalu. 

5.11    Ceny mogą w dowolnym momencie ulec zmianie. Jednak zmiany nie będą obejmować Zamówień, dla których Kupujący otrzymał Potwierdzenie zamówienia.


6.    DOSTAWA

6.1    MIWAN dołoży wszelkich starań, aby wysłać zamówione przez Kupującego Produkty przed wskazanym w Potwierdzeniu zamówienia terminem bądź - w razie braku określonego terminu dostawy w Potwierdzeniu zamówienia - w przybliżonym przedziale czasowym wskazanym przy wyborze sposobu dostawy, a w każdym razie w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty otrzymania przez Kupującego Potwierdzenia zamówienia.

6.2    Kupujący akceptuje, że mogą wystąpić opóźnienia z przyczyn takich jak m. in. konieczność dostosowania Produktów do specjalnych potrzeb Kupującego. W takim przypadku MIWAN poinformuje Kupującego drogą poczty elektronicznej lub telefonicznie o planowanej dacie dostawy zamówionych Produktów. 7.    REKLAMACJE, RĘKOJMIA I GWARANCJA
REKLAMACJA W ZAKRESIE USŁUGI

7.1    Jeśli Użytkownik stwierdzi nieprawidłowość Usługi świadczonej przez MIWAN, może wnieść reklamację poprzez wysłanie wiadomości drogą elektroniczną na adres: sklep@miwan.pl. Reklamacja powinna zawierać:

- imię i nazwisko (nazwę firmy); 

- adres e-mail; 

- wskazanie Usługi względem której wniesiona została reklamacja; 

- przyczyny wniesienia reklamacji, czyli uwagi i obiekcje Użytkownika względem Usługi będącej przedmiotem reklamacji.

7.2    W przypadku otrzymania reklamacji zawierającej niepełne dane lub informacje wymienione w pkt. 7.1, MIWAN wzywa Użytkownika do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od otrzymania takiego wezwania. Reklamacja zostanie rozpoznana pod warunkiem, iż nie będzie zawierała braków uniemożliwiających ustosunkowanie się do niej przez MIWAN.

7.3    Termin rozpoznania reklamacji dotyczących Usługi wynosi 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.


REKLAMACJA PRODUKTÓW

7.4    MIWAN dostarcza Produkty nowe oraz bez wad. W przypadku ujawnienia się wady fizycznej lub wady prawnej  Produktu, MIWAN jako sprzedawca Produktów odpowiada w zakresie określonym ustawą Kodeks cywilny.

7.5    W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że postanowienia Regulaminu oraz warunków gwarancji poszczególnych Produktów nie ograniczają praw Kupujących będących konsumentami, jakie przysługują im na podstawie przepisów obowiązującego prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze, w miejsce takiego postanowienia, zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego i Ustawy o prawach konsumenta. 

7.6    MIWAN nie jest gwarantem Produktów. W przypadku udzielenia przez gwaranta gwarancji jakości dla poszczególnych Produktów, jej warunki są udostępniane przy Produkcie w zakładce „Warunki gwarancji” na odpowiedniej podstronie Portalu. Warunki gwarancji stanowią pełnoprawny dokument, który wiąże MIWAN i Kupującego i wszelkie uprawnienia z tytułu gwarancji będą wykonywane zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do Produktu.

7.7    Wszelkie reklamacje Produktów z tytułu rękojmi lub gwarancji należy składać poprzez przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego na adres: ul. Antoniuk Fabryczny 47B, 15-742 Białystok oraz na adres email: sklep@miwan.pl. Kupujący wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym oraz dowodem zakupu Produktu, powinien dostarczyć MIWAN wszelkich informacji dotyczących okoliczności powstania i wykrycia wady, w tym dokumentacje fotograficzną, jeśli Klient taką posiada. Klient składający reklamację powinien dostarczyć MIWAN wadliwy towar – odesłać go lub osobiście dostarczyć do siedziby MIWAN wskazany w pkt. 1.1. Regulaminu.

7.8    MIWAN dołoży należytych starań, by rozpatrzyć reklamację Użytkowników będących konsumentami bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. W przypadku reklamacji Użytkowników innych niż konsumenci, czas rozpatrywania reklamacji wynosi do 30 dni od otrzymania takiej reklamacji i w wyjątkowych sytuacjach może zostać przedłużony, o czym MIWAN poinformuje takiego Użytkownika podając przybliżony termin rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego. 

7.9    Dodatkowe informacje o sposobie odsyłania reklamowanych Produktów i składaniu reklamacji udzielane są pod numerem telefonu: +48 536 040 360.


8.    PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

8.1    MIWAN może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Portalu, w tym składania Zamówień i/lub może ograniczyć dostęp Użytkownika do Portalu, ze skutkiem natychmiastowym, w następujących przypadkach:

a)    podania przez Użytkownika danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich,

b)    naruszania przez Użytkownika dóbr osobistych i praw osób trzecich.

c)    działań lub zaniechań sprzecznych z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego np. poprzez uporczywe, niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie zawartych przez Użytkownika Umów Sprzedaży oraz korzystanie z Portalu niezgodnie z jego przeznaczeniem.

8.2    MIWAN będzie przetwarzał powierzone przez Użytkownika dane osobowe zgodnie z RODO i ustawą o ochronie danych osobowych oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowe informacje dotyczące danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności. 

8.3    MIWAN w całości decyduje o funkcjach, interfejsie i infrastrukturze Portalu, w szczególności MIWAN zastrzega sobie prawo zmiany treści, interfejsu i funkcji Portalu (w tym w zakresie możliwości korzystania z poszczególnych funkcji Usługi) bez konieczności powiadamiania Użytkownika.

8.4    MIWAN zastrzega sobie wyłączne prawo do zamieszczania i decydowania o zamieszczaniu na Portalu treści o charakterze reklamowym, niezwiązanych bezpośrednio ze świadczoną Usługą. 

8.5    MIWAN nie jest zobowiązany do zachowania ciągłości świadczenia Usługi i funkcjonowania Portalu. MIWAN jest uprawniony lecz nie jest zobowiązany do wprowadzania modyfikacji w funkcjonowaniu Usługi oraz zmian w Portalu.


9.    ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

9.1   MIWAN nie ponosi odpowiedzialności za problemy lub ograniczenia techniczne, w tym szybkość przesyłu danych sprzętu komputerowego, urządzenia końcowego, systemu teleinformatycznego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik.

9.2   MIWAN nie jest w żaden sposób odpowiedzialny względem Użytkowników lub osób trzecich za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego, niezgodnego z Regulaminem lub niezgodnego z prawem korzystania przez Użytkowników z Usługi i Portalu.

9.3  Użytkownik ponosi wobec MIWAN pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe lub związane z naruszeniem przez Użytkownika prawa, Regulaminu, dobrych obyczajów lub praw osób trzecich, w tym w szczególności za szkody związane z nieprawdziwością, niedokładnością lub niepełnością którychkolwiek z oświadczeń składanych przez Użytkownika. 


10.    POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

10.1    Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) MIWAN jako przedsiębiorca mający siedzibę w Unii Europejskiej, zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution) umożliwiającej pozasądowe rozstrzyganie sporów: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 


11.    PRAWO ODSTĄPENIA OD UMOWY

11.1    Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, który zawarł Umowę Sprzedaży, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 30 dni z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

11.2    Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części.

11.3    Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane do MIWAN drogą elektroniczną na adres sklep@miwan.pl lub drogą pocztową na adres siedziby MIWAN wskazany w pkt. 1.1. Regulaminu. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

11.4    Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, chyba że MIWAN zgodził się je ponieść lub nie poinformował Kupującego będącego konsumentem o konieczności poniesienia tych kosztów. Jeżeli Kupujący będący konsumentem wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez MIWAN, MIWAN nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

11.5    W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, płatność zrealizowana przez Kupującego będącego konsumentem zostanie zwrócona w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania przez MIWAN oświadczenia o odstąpieniu od umowy. MIWAN dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu. MIWAN może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11.6    W przypadku realizacji prawa do odstąpienia, Kupujący będący konsumentem ma obowiązek zwrócić MIWAN Produkt niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Produkt powinien być zwrócony na adres: ul. Wysockiego 69, 15-168 Białystok

11.7    Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, chyba że MIWAN nie poinformował Kupującego będącego konsumentem o prawie odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

11.8    Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Kupującemu będącemu konsumentem w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę, za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez MIWAN usługi, Kupujący utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi MIWAN nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży;

c) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Kupującego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której Kupujący wyraźnie żądał, aby MIWAN do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje Kupującemu będącemu konsumentem w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;


12.    ZMIANA REGULAMINU

12.1    MIWAN przysługuje prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w każdym czasie. 

12.2    Zmiany w Regulaminie nie dotyczą Umów Sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu. 

12.3    Aktualny Regulamin jest publikowany w Portalu oraz na każde żądanie Użytkownika może mu być dostarczany drogą elektroniczną, (na adres e-mail wskazany przez Użytkownika) bez dodatkowych opłat.


13.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1    Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

13.2    W zakresie w niej nieuregulowanym przez Regulamin należy stosować odpowiednie przepisy prawa polskiego.

13.3    Wszelkie spory wynikłe z Umowy Sprzedaży powinny być interpretowane w oparciu o obowiązujące prawo polskie. 

13.4    Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy MIWAN, a Kupującym będącym konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

13.5    Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy MIWAN, a Kupującym nie będącym konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę MIWAN.

13.6    Regulamin zawiera załączniki, które są jego integralną częścią:

a)    „Wzór Formularza odstąpienia od umowy” (Załącznik nr 1)

b)    „Polityka Prywatności” (Załącznik Nr 2)

13.7    Regulamin wchodzi w życie z dniem 6.07.2018r.